Säännöt

Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry. säännöt

Yhdistyksen rekisterinumero on 88354 ja Y-tunnus 0210995-8

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea tasapuolisesti Tapiolan koulun ja Tapiolan lukion toimintaa sekä oppilaiden oppimisedellytyksiä ja vapaa-ajan harrastustoimintaa. Yhdistys kehittää ja edistää koulun ja kodin yhteistyötä sekä on jäsentensä yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia, näytöksiä, näyttelyitä ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi myöntää koulun ja lukion toimintaa tukevia apurahoja, avustuksia ja stipendejä.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Tapiolan koulun ja lukion oppilaiden huoltajat ja 18 vuotta täyttäneiden lukion oppilaiden entiset huoltajat, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kun jäsen ei enää täytä edellisessä momentissa mainittua edellytystä, hänen jäsenyytensä muuttuu kannattajajäsenyydeksi. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyslain säätämin edellytyksin hallitus. Jäsen, joka ei edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksua, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa yhdistyksen jäseniksi hyväksytyt säilyttävät jäsenoikeutensa.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden kummankin jäsenryhmän osalta erikseen vahvistaa yhdistyksen kokous kuluvaksi tilikaudeksi kerrallaan.

5 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Hallitus tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan ääni. Hallitus voi asettaa toimikuntia määräämiensä asioiden valmistelua ja/tai hoitamista varten. Toimikuntien puheenjohtajien tulee olla hallituksen jäseniä. Toimikuntiin voidaan valita myös muita kuin hallituksen jäseniä. Hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa läsnä ollut jäsen.

6 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai se taikka ne, jotka hallitus siihen erikseen oikeuttaa.

7 § Talousohjesääntö

Yhdistyksen kokous vahvistaa talousohjesäännön, jota noudattaen yhdistyksen hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloushallintoa. Yhdistyksen varat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti siten, kuin talousohjesäännössä tarkemmin on määrätty.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.6.-31.5.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole tarpeen valita.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan syyskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajan tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle lokakuun 15. päivään mennessä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään tilikauden loppua seuraavan lokakuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on kiinnitetty Tapiolan koulun ja lukion ilmoitustauluille tai lähettämällä kutsu kirjeitse jäsenten jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen taikka sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on antanut yhdistykselle kokouskutsun toimittamista varten, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi sähköisesti Tapiolan koulun ja lukion viestintäkanavia käyttäen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen vuosikokouksessa:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

  2. todetaan kokouksen laillisuus;

  3. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;

  4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta;

  5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;

  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

  7. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa kulumassa olevalta tilikaudelta;

  8. vahvistetaan seuraavan tilikauden jäsenmaksu erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille;

  9. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa tilikautta varten

  10. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, todetaan kokouksen laillisuus ja käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee voimaan, jos sitä on kahdessa perättäisessä, tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa kannattanut kummassakin vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa läsnä olleista äänioikeutetuista jäsenistä

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Jäsenyys muussa yhdistyksessä tai järjestössä

Yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen liittymisestä jäsenenä muuhun yhdistykseen tai järjestöön, jonka sääntöjen mukainen toiminta on omiaan edistämään tämän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.